TÔI ĐÃ XIN... VÀ CHÚA ĐÃ BAN  

Thu Bích

Tôi xin Khiêm Nhường...

Và Chúa ban người khác chính kiến để tôi lắng nghe họ.  

Tôi xin Đơn Sơ…

Và Chúa ban những trở ngại để tôi biết chân thành nhận lãnh.  

Tôi xin Khó Nghèo...

Và Chúa ban cho tôi tài năng, của cải để chia sẻ cho những ai cần đến.

Tôi xin Bình Tâm...

Và Chúa ban các biến cố thăng trầm để tôi tập kiên vững.

Tôi xin Hiến Dâng...

Và Chúa ban trái tim luôn mến  yêu, khao khát các linh hồn.

Tôi xin được thuộc trọn về Chúa…

Và Chúa ban cho tôi anh chị em, nhân loại, toàn thể Hội Thánh Người.

Tôi đã nhận được rất nhiều điều tôi muốn...

Nhưng tôi muốn nhận được tất cả mọi thứ tôi cần!

 

Trở về Muc Lục