Thánh Thể - Nguồn Sống

JMJ

Trước khi Chúa trở về trời

Hứa rằng Ngài sẽ muôn đời bên con.

Món quà mật thiết sắt son

Là Mình-Máu Chúa nuôi con mỗi ngày.

“Anh em cầm lấy Mình Thầy”

Chính là sức sống này đây dưỡng hồn.

“Máu Thầy giao ước đổ tuôn”

Muôn người sẽ được linh hồn sạch trong.

Ở nơi Nhà Tạm thánh đường

Một mình Chúa đó vấn vương đợi chờ.

Mỗi khi con viếng nhà thờ

Cha vui mừng lắm, con thơ tâm tình.

Mỗi khi truyền phép hiển linh

“Bánh này chính thật là Mình của Cha.

Rượu kia đích thực Máu ta”

Máu-Mình thánh Chúa thiết tha của Ngài.

Khi con kết hợp cùng Thầy

Qua Mình-Máu đó hằng ngày thật tâm.

Tim con Chúa ngự nghỉ an

Trong Thầy con được bình an nhẹ nhàng.

Khi con rảo bước lên đàng

Dấn thân phục vụ khó khăn có Thầy.

Chính Thầy mượn xác con đây

Để con làm thế cho Thầy hôm nay.

Con làm theo ý Thầy sai

Con đâu Thầy đó cả hai đồng hành.

Thầy là mạch máu trung tâm

Không Thầy con chẳng đạt thành điều chi.

Đời con còn ước mong gì

Chính Thầy hòa nhập tứ chi xác hồn.

Xác thân là chính của con

Nhưng hồn Thầy mượn từ trong cõi lòng.

Hôm nay con sống như không

Vì Thầy đã sống trong hồn của con.

Mỗi ngày là một điểm son

Đẹp lòng Thầy mến giúp con lên đường.

Con đi gieo rắc TÌNH THƯƠNG

Mọi nơi khắp chốn nẻo đường ngại chi.

Dạy con đừng sợ điều gì

Vì con có Chúa khó chi cũng thành.

Con nhờ Nguồn Sống vĩnh hằng

Đời đời sẽ sống khi ăn Bánh này.

Bánh này Mình đức Ngôi Hai

Con ăn sẽ được cùng Thầy sống vui.

 

Trở về Muc Lục